Czerwiec 2000r.Komentarze biblijne
   Wyjścia 3:14,15

"IMIĘ BOŻE"

 

głoszą złudne proroctwa, łamią prawo, oraz żerują na tych, którzy pragną służyć prawdziwemu Bogu (Ez.13:17-23; 34:10; Ap.14:4).

     Ucisk ów ma trwać przez wyznaczony czas – 42 miesiące (Ł.21:24b; Ap.11:2; 13:5).

     Przyszły przywódca Stanów Zjednoczonych, rozumieć będzie te sprawy (Da.8:23,24).

     Podejmie próbę, aby ten ucisk potrwał dłużej, i osiągnął zamierzony cel (Da.7:25; por. Mt.27:63-66)

     Jahoueh pokaże wtedy, co oznacza jego imię. Izajasz pisał: „dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!” (Iz 52:6, BT).

     W Księdze Objawienia czytamy o „zabitych”, podczas owego ucisku, pomazańcach o duchu Eliasza: „A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali [widząc cudowną wręcz pomoc dla nich, ze strony Jahoueh]. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli [Jahoueh wylewając na nich ducha, w spektakularny sposób zaświadczy, iż są prawdziwymi pomazańcami; por. Iz.44:1-5; 32:15; Ez.39:29]. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta [ocalała część symbolicznej Jerozolimy; por. Iz.6:13], i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób [to ostatek, reszta, która przyłączy się do „dwóch świadków”; por. Rz.11:4,5]. A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba [choć nie przyłączą się wówczas do prawdziwego wielbienia, uznają fakt, że zadziałał tu Najwyższy; por. Ł.23:47]” (Ap.11:11-13, BT).

     Dopiero po owym ucisku, jak to zapowiedział Jezus, pszenica zostanie zgromadzona do prawdziwego spichlerza (Mt.13:30). Sofoniasz pisał: „Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Jahwe i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa z moimi rozproszonymi, dar Mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Jahwe. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by (ich) przestraszył. Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Jahwe wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Jahwe, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Jahwe, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, (jak w dniu uroczystego święta). Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto Ja sprawię (zagładę) wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Jahwe” (3:9-20, BT).

     Poprzestawanie na czytaniu imienia Bożego, nie jest równoznaczne z wzywaniem tego imienia  (por.Ps.116:4).    

     Czy więc należący do Jahoueh, mieli przestać wzywać tego imieniem? Czyż sam Jahoueh nie stwierdził: „Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”? (Wj.3:15, BT).

     Jahoueh wyraźnie więc daje do zrozumienia, aby posługiwano się Jego imieniem; pragnie też abyśmy poznali znaczenie tego imienia (por. Ps.91:14-16, BW; Zch.10:12; Mich.4:5; Rz.10:13-15). Zachęca również do tego, abyśmy naszym postępowaniem otoczyli chwałą to święte imię (2Tm. 2:19)

                                                             Przypowieści Salomona 2:10

 

1 strona z [ 1, 2, 3, 4, 5, ]

 

Strona główna

Do pobrania artykuł [ 79,8 KB ]

Poczta